reym@017.net.il  |     052-4347551 

 
 
ISO 9001:2015
  
 
                  
תקן זה קובע דרישות למערכת ניהול איכות כאשר האירגון
א. צריך להוכיח את יכולתו לספק בעקביות מוצרים ושירותים העומדים בדרישות הלקוח דרישות החוק והאסדרה ( דרישות סטטוטוריות ורגולטוריות) ישימות.

ב.שואף לעלות את שביעות רצון הלקוח באמצעות יישום אפקטיבי של המערכת לרבות תהליכים לשיפור המערכת והבטחת ההתאמה לדרישות הלקוח ודרישות סטטוטוריות ורגולטוריות ישימות.

( מתוך סעיף 1.1  חלות התקן מתוך תקן ISO 9001:2015)
 
                
מבדקי  הסמכה ופיקוח  לתקן ISO 9001:2015  מחייבים את האירגון להוכיח את יכולתו לעמוד בדרישות החוק  וההתקנים הרישמיים החלים על מוצריו והשירות הנילווה אליו. דרישות אלה יכללו את התנאים  התברואיים למפעלים לייצור מזון/ לבתי אוכל (חלק מדרישות רישוי העסק), ודרישות ספציפיות החלות על המוצרים  (כולל סימונם החוקי ) ברצפת הייצור. 
 
 
אנו מציעים למפעלים קטנים ובינוניים שרותי ליווי ייעוץ והסמכה לתקן בקרה תפעולית לצורך טיפול בנושאי רגולציה במוצר ובריצפת הייצור לרבות: סימון מזון , בניית מפרטי מוצרים ,תמיכה טכנולוגית ותמיכה שוטפת בהיבטים שקשורים בבטיחות מזון .

השירות ניתן  בכל חלקי הארץ.
 
משך הזמן שידרש לצורך ההסמכה יהיה תלוי במידת התאמת  תשתיות החברה  לדרישות שירות המזון והתאמת המוצר לחוק  ולדרישה.
 
צוות QSF ערוך לתת שירותי הליווי להסמכה לתקן למגוון תחומים נוספים מעבר לתחום הספציפי של המזון.
 
 
 
 
 
 
 
logo בניית אתרים