reym@017.net.il  |     052-4347551 

 
 
 
        
לקוח נכבד
 
ע"י ההקשה במקש כניסה לרשימות ה-  (CHECKLIST-1-2-3) תוכל לקבל את רשימת הבדיקה להתאמת המוצר ל:
 
1. תקן 1145- סימון מזון מוצרי  ארוז מראש
 
2. תקנות בריאות הציבור ( מזון ) סימון תזונתי התשנ"ג - כולל  גיליון התיקון התשע"א- 2011 
 
3. תקנות בריאות הציבור ( מזון ) (תוספי תזונה) התשנ"ז 1997
 
מס' הערות חשובות
1. מסמך זה לא בא להחליט במקומך אם סימון התווית על המוצר עונה  לדרישות החוק אלה רק לסייע לך...
2. מסמך זה אינו בא להחליף את דעתו המקצועית של יועץ מזון/ הטכנולוג/ מעבדה כימית מיקרוביאלית  לגבי נכונות הפרטים שבתוית.
3. מסמך זה נועד  לסייע ליצרני המזון בכלל ליצרני תוספי התזונה בפרט ( להבדיל מתוספי מזון.. ) לסייע להם לבדוק האם התוית עומדת בדרישות החוק. 
 
המלצה חשובה!!!
לכל אלה שעוסקים בעריכת תוויות ורגולציה: מומלץ מאוד לדרוש מכל הספקים לפרט במסגרת מסמכי הרשת גם את תכולת השומן טרנס בחומר גלם, על מנת להתייחס  גם  לשומן הטראנס במסגרת התווית-חובה מעל ל- 2% שומן , התקנה פורסמה ותיכנס לתוקף ב- 12.11.2011 (כשנה וחצי אחרי פירסומם פורסמו ב- י' בסיוון תשע"א - 12.6.2011 ).  
 
הערה:
הסימון חייב לכלול גם התייחסות לתוקף המוצר ועוד לפי התקן 1145.
בכל מקרה חשוב מאוד שתכונות המוצר האורגנוליפטיות, הכימיות, והמיקרוביאלית כפי שבאות לידי ביטוי בתוית המוצר יתוקפו וישמרו לאורך כל חיי המדף של המוצר.. ללא קשר אם האירגון בעל הסמכה לתקנים בניהול איכות ו/או בטיחות מזון HACCP/ISO 22000/ ISO 9001:2008 או אינו בעל המסכה לאחד מהתקנים הנ"ל ( מתקשר לעקרונות ה- HACCP ).
 
הערה זו ועוד נסקרת בהרחבה במסגרת הקורס לראשי צוות HACCP.
 
 שים לב הרשימות מחולקות ל- 3 חלקים
          
 כניסה ל- CHECKLIST-1-2-3
 
 
logo בניית אתרים