reym@017.net.il  |     052-4347551 

 
פרק 3 על 8.2 תקן 1145
      
     

3

1145

דרישות כלליות

3.2 א

לא חובה לסמן על האריזה הכוללת את הפרטים הנדרשים לסימון על גבי המוצר, במידה והסימון מופיע על כל מוצר ומוצר על האריזה.

3.2 ב'

האם מסומן " למכירה רק באריזה זו" בתוספת הפרטים הנדרשים בתקן הנ"ל במידה והסימון חל רק על האריזה הכוללת ?

3.2 ב'

אין צורך לסמן על האריזה הכוללת את פרטי הסימון הנדרשים, במידה שאריזה כוללת שקופה ומאפשרת לקרא בבירור את פרטי הסימון על היחידה הבודדת.

3.3

האם הסימון הוא נכון  לא מטעה וניתן להוכחה?

3.4

האם מיוחסות סגולות מרפא למוצר המזון- יכולת לריפוי מחלות וכו'?

3.4 א

התייחסות לסימונים כגון "נטול..." או "ללא...." , "דל....", "מופחת...","קל..." או "קלה", "דיאטתי או דיאטי" או "דיאט"  ובתוספת המילים הרלוונטיות כגון  קלוריות, כולסטרול, נתרן, מלח  ושומן לפי נספח ב'.

3.5

אסור שהמידע שעל המוצר יהיה בניגוד לדרישות התקן הרלוונטי החל עליו.

3.6

האם הסימון הוא ברור, קריא, לא מתושטש,ע"י המזון או מסיבה אחרת  כלשהי?

3.6 א'

האם התווית מוצמדת היטב למוצר?

3.7

האם צבע הדפוס והחומרים האחרים המשמשים לסימון פוגעים בטיב המזון?

3.8

סימון בלועזית

3.8

האם החלק המילולי של פרטי הסימון בעברית?

3.8

האם הסימון כולל את כל הפרטים הנדרשים בתקן וזהה בתוכנו לסימון בעברית?

הערה

סימון שם המזון בלבד בלועזית אינו מחייב סימון כל פרטי הסימון  שם המוצר בתוספת.

3.8

האם סימון הוראות בלועזית לאחסנה שימוש טריות המוצר, תאריך,רכיבים ותוספות המופיעות בלועזית מופיעות גם בעברית?

 

 

3.9

גודל האותיות

3.9

האם גודל האותיות בלועזית קטן מגודל האותיות בעברית?

3.9

האם גודל האותיות של שם המקובל של המזון גדול מפי- 3 מגודל שם המזון?

 

 

טבלה 1

תכולה  עד   25  ג' או מ"ל

 

האם שם המזון והתכולה באותיות של 1.5 מ"מ ?

 

האם שם היצרן/ יבואן/ שם משווק/ שם אורז באותיות של עד 1.5 מ"מ?

 

האם התאריך מסומן באותיות של עד 1 מ"מ?

 

האם הרכיבים והכתובת מסומנים באותיות של עד 1 מ"מ?

 

 

טבלה 1

תכולה של עד 25 ל- 50 ג' או מ"ל

 

האם שם המזון והתכולה באותיות של 1.5 מ"מ ?

 

האם שם היצרן/ יבואן/ שם משווק/ שם אורז באותיות של עד 1.5 מ"מ?

 

האם התאריך מסומן באותיות של עד 1.5 מ"מ?

 

האם הרכיבים והכתובת מסומנים באותיות של עד 1.5 מ"מ?

 

 

טבלה 1

תכולה של עד 50 ל- 250 ג' או מ"ל

 

האם שם המזון והתכולה באותיות של 2 מ"מ ?

 

האם שם היצרן/ יבואן/ שם משווק/ שם אורז באותיות של עד 1.5 מ"מ?

 

האם התאריך מסומן באותיות של עד 1.5 מ"מ?

 

האם הרכיבים והכתובת מסומנים באותיות של עד 1.5 מ"מ?

 

 

טבלה 1

תכולה של עד 250 ל- 900 ג' או מ"ל

 

האם שם המזון והתכולה באותיות של 3 מ"מ ?

 

האם שם היצרן/ יבואן/ שם משווק/ שם אורז באותיות של עד 2 מ"מ?

 

האם התאריך מסומן באותיות של עד 2 מ"מ?

 

האם הרכיבים והכתובת מסומנים באותיות של עד 1.5 מ"מ?

 

 

טבלה 1

תכולה מעל  900 ג' או מ"ל

 

האם שם המזון והתכולה באותיות של 4 מ"מ ?

 

האם שם היצרן/ יבואן/ שם משווק/ שם אורז באותיות של עד 2 מ"מ?

 

האם התאריך מסומן באותיות של עד 2 מ"מ?

 

האם הרכיבים והכתובת מסומנים באותיות של עד 1.5 מ"מ?

 

 

3.10

האם הסימון בולט לעין ובצבע שונה מהרקע ?

 

 

3.11

האם הסימון הוא על השיכבה החיצונית של האריזה  בכתב קריא וברור ?

3.11

במידה שהאריזה החיצונית שקופה מותר שהסימון יהיה בשכבה שמתחתיה ובלבד שהסימון יהיה קריא וברור בעד השכבה השקופה.

3.12

האם צורת השיווק מצוינת על גבי האריזה שלם/חתוך/ פרוס/ פלחים/ קוביות וכו'? ( כשמדובר במס' אופציות לשווק את המוצר)

3.12

האם גודל האותיות לפחות מחצית מגודל אותיות שם המוצר?

3.13

הערה:הסימון יהיה בצד שיהיה גלוי לעין בשעת הצגת המזון למכירה.

4-9

מזון למכירה קמעונאית- (במכירה ישירות לצרכן):

4

שם המזון

4.1

האם שמו המלא של המוצר מסומן בגודל  ובהדגש אחיד?

4.2

האם מצוין שמו של המוצר כפי שמופיע בתקן הספציפי של המוצר?

4.2

האם המוצר עומד בדרישות התקן הספציפי שעל שמו נקרא המוצר?

4.3

ניתן לרשום גם את שמו המקובל , לא רק את השם המצוין בתקן הספציפי.

 

 

5

שם היצרן, היבואן, המשווק והאורז

5.1

האם שם היצרן וכתובתו  מסומנים  על המוצר בצורה גלויה?

5.1

ניתן לרשום את סימון המסחרי הרשום של היצרן לעניין המוצר באותיות

5.1

במקרה זה הסימון חייב להיות חד משמעי ואינו מטעה לעניין המוצר.

5.2

האם שם היבואן וכתובתו מסומנים על המוצר?

5.3

האם היצרן מנהל על קבלן המשנה מערכת של בקרה על תהליכי הייצור במטרה להבטיח עמידת המוצר בדרישות החוק/ התקן הרשמי החל עליו לאורך כל תהליך הייצור האחסנה השיווק ההובלה. 

5.3

האם שמות  היצרן והאדם האחר מסומנים על גבי אריזת המוצר או מסומנים בקוד?

 

 

6

ארץ הייצור

6.1

האם ארץ הייצור מסומנת על המוצר?

6.2

ניתן לא לסמן את ארץ הייצור במידה והמזון נארז או עובר עיבוד בארץ.

6.6

אריזה מחודשת אינה נחשבת לעיבוד.

6.3

האם יש אפשרות לוודא את נכונות הסימון למזון "במקור" או "ציון גיאוגרפי"

 

 

7

תכולה

7.1

האם הסימון כולל את התכולה נטו שבאריזה ?

7.1

האם הסימון התכולה  שבאריזה מצוין ביח' משקל או נפח?

 

הערה: מותר לחרוג מהאמור לעיל בהתאם לדרישות התקן הרלוונטי החל על המוצר או דרישות חוק, דרישות התקן  על המוצר או החוק קודמות.

7.1.1

תכולת מזון נוזלי

7.1.1

האם התכולה של המזון הנוזלי מסומנת ביח' נפח?

7.1.1

האם התכולה מסומנת ביח' של מ"ל למוצר שתכולתו קטנה מ- 1000 מ"ל.

7.1.1

האם התכולה מסומנת ביח' של ליטרים למוצר שתכולתו גדולה  מ- 1000 מ"ל.

7.1.2

תכולת מזון מוצק

7.1.2

האם התכולה של המזון המוצק/ מוצק למחצה/ צמיג  מסומנת ביחידות משקל?

7.1.2

האם התכולה מסומנת ביח' של גרמים למוצר שתכולתו קטנה מ- 1 קילוגרם .

7.1.2

האם התכולה מסומנת ביח' של קילוגרם למוצר שתכולתו גדולה  מ- 1 קילוגרם.

7.1.3

מוצר ארוז במיכלי אירוסול

7.1.3

האם התכולה הנקייה של המוצר  מופיעה  ביח' משקל?

7.1.3

האם התכולה הנקייה של המוצר  מופיעה  ביח' נפח?

7.1.4

אין להוסיף ליד יח' הנפח או המשקל של המוצר שם תואר שעלול להטעות.

 

 

7.2

תכולה של מזון נתון בנוזל

7.2

האם התכולה מסומנת ביח' משקל?

7.2

האם מסומנת התכולה הנקייה של המוצר?

7.2

האם מסומנת גם התכולה לאחר  סינון? ( משקל לאחר סינון )

7.2

האם מצוין המשפט "משקל  לאחר סינון"?

 

 

7.3

אריזה הכוללת

7.3

האם  מצוינים מס' היחי' שבאריזה על היח' האריזה  הכוללת?

7.3

האם התכולה הנקייה ליח' אריזה והתכולה הנקייה הכוללת מצוינת על גבי האריזה?

 

 

7.4

מוצר העלול  לאבד  ממשקלו בתנאי איחסון/ ואו שיווק

7.4

האם הפחת הצפוי מתכולת המוצר מצוינת על גבי המוצר?

 

 

8

רכיבים

8.1

האם המילה רכיבים מצוינת ?

8.1

האם הרכיבים מצוינים על גבי המוצר בסדר תכולה היחסית  יורד?

8.1

האם יש התייחסות לרכיבים כולל חומרי מילוי ושמות בוטניים של צמחים לרבות מים 

בהתאם לתכולה היחסית במשקל בסדר יורד?

 

 

8.1.1

מזון משוחזר- ( מזון שישוחזר ע"י תוספת מים)

8.1.1

הערה-מותר לציין את תכולתם היחסית של הרכיבים בסדר יורד לאחר השיחזור.

8.1.1

האם מסומנים המילים "רכיבים לאחר שיחזור"?

 

 

8.1.2

מוצר/ מרכיב במוצר שעליו חל תקן ישראלי רשמי

8.1.2

האם שמו של המוצר  שעליו חל התקן הרשמי מצוין על גבי המוצר?

8.1.2

הערה:לא  מפרטים  את מרכיבי המוצר שעליו חל תקן רשמי

8.1.2

האם מצוינים חומרים משמרים וצבעי מאכל במרכיבי המוצר הנ"ל או רכיביו?

8.2

האם חומרי המוצא מסומנים בשמם הקבוצתי  או בשמם המיוחד?

8.2

האם קיימת הנחיה של משרד הבריאות ו/או הרשויות לסימון חומרי מוצא או תוספות בשמם המיוחד?

           
                                  
                                חלק 2 ב- CHECKLIST-        
logo בניית אתרים