reym@017.net.il  |     052-4347551 

השוואה בין התקנים  9001:2008 לתקן ISO 22000 וה- HACCP

 

נושאים וסעיפים בתקן

 IS0 9001:2008

נושאים וסעיפים

ISO 22000

HACCP

1     תחום התקן

1     חלות

 

1.1  כללי

 

1.2  יישום

 

2     איזכורים נורמטיביים

2     איזכורים נורמטיביים

 

3     מונחים והגדרות

3     מונחים והגדרות

 

 

4    מערכת לניהול איכות

4    מערכת לניהול בטיחות מזון

 

4.1  דרישות כלליות

4.1  דרישות כלליות

 

4.2   דרישות תיעוד

4.2   דרישות תיעוד

 

 

 

עיקרון מס' 7

4.2.1  כללי

4.2.1  כללי

4.2.2   מדריך איכות

4.2.3  בקרת מסמכים

4.2.2   בקרת מסמכים

7.7     עידכון של מידע קדם, ומסמכים

        המגדירים את תוכנית הקדם ( PRPs )

        ואת תוכנית ה- HACCP

4.2.4  בקרת רשומות

4.2.3  בקרת רשומות

 

5  אחריות הנהלה

5  אחריות הנהלה

5.1        מחויבות הנהלה
5.1        מחויבות הנהלה

 

5.2       התמקדות בלקוח

5.7       הערכות ותגובה למצבי חירום

 

5.3       מדיניות איכות

5.2       מדיניות בטיחות מזון

 

5.4       תכנון

 

 

 

5.4.1    מטרות  איכות

 

 

5.4.2    תכנון מערכת ניהול איכות

5.3       תכנון מערכת ניהול בטיחות המזון

 

 

8.5.2    עדכון מערכת ניהול בטיחות המזון

 

 

 

 

5.5       אחריות  סמכות ותקשורת

 

5.5.1    אחריות  סמכות

5.4      אחריות  וסמכות

 

5.5.2    נציג הנהלה

5.5       ראש צוות בטיחות מזון

 

 

5.6        תקשורת

 

 

5.6.1   תקשורת  חיצונית

 

5.5.3    תקשורת פנימית

5.6.2   תקשורת פנימית

 

 

 

 

5.6   סקר הנהלה

5.8   סקר הנהלה

 

5.6.1  כללי

5.8.1   כללי

5.6.2   תשומות  סקר

5.8.2   תשומות  סקר

 

5.6.3   תפוקות  סקר

5.8.3   תפוקות  סקר

 

 

 

 

6  ניהול משאבים

6  ניהול משאבים

 

6.1   אספקת משאבים

6.1  אספקת משאבים

 

6.2   משאבי אנוש

6.2   משאבי אנוש

6.2.1  כללי

6.2.1  כללי

 

6.2.2  כשירות  מודעות  והדרכה  
6.2.2  כשירות  מודעות  והדרכה  

 

6.3   תשתית

6.3   תשתית

 

6.4  סביבת עבודה

6.4  סביבת עבודה

 

 

7.2   תוכניות הקדם ( PRPs )

 חופף ל-

SSOP+SPS/GMP

 

 

 

 

7  מימוש מוצר

7  תיכנון ומימוש מוצרים בטיחותיים

7.1  תכנון מימוש המוצר

7.1  כללי

 
7.3.2  צוות HACCP

צעד מקדימי 1

7.2  תהליכים הקשורים  ללקוח
 

7.2.1  קביעת דרישות הקשורות   למוצר

7.3.4  שימוש מיועד

צעד מקדימי 3

 

7.3.5  תרשימי זרימה, שלבי תהליך ואמצעי בקרה.

 

5.6.1  תקשורת  חיצונית

7.2.2  סקר דרישות  הקשורות  למוצר

 

7.2.3  תקשורת עם הלקוח

5.6.1  תקשורת  חיצונית

 

 

7.3   תכן ופיתוח

7.3    שלבי קדם המאפשרים ניתוח גורמי סיכון

 

 
7.3.5.1  תרשימי זרימה

צעד מקדימי 5+4

 
7.3.5.2  תיאור שלבי תהליך ואמצעי בקרה

צעד מקדימי 2

7.3.1  תכנון תכן ופיתוח
7.4     ניתוח גורמי סיכון

עיקרון 1

 
7.4.2  זיהוי גורמי סיכון וקביעת רמות קבילות

עיקרון 1

 
7.4.3  הערכת גורמי סיכון

עיקרון 1

 
7.4.4  בחירת אמצעי בקרה והערכתם

עיקרון 1

 

 

7.3.2  תשומות תכן ופיתוח
7.5    קביעת תוכניות הקדם ( PRPs ) תפעוליות

חופף ל-

SSOP+SPS/GMP

7.3.3   תפוקות תכן ופיתוח

7.6     קביעת תוכנית HACCP.

 

 

7.6.2  זיהוי נקודות בקרה קריטיות

עיקרון 2

 

7.6.3   קביעת גבולות קריטיים לנקודות בקרה קריטיים

עיקרון 3

 

7.6.4  שיטות לניטור נקודות בקרה קריטיות

עיקרון 4

7.3.4   סקר תכן   ופיתוח

8.4.2  הערכת תוצאות אימות אינדיבידואליות

 

 

8.5.2   עידכון מערכת ניהול בטיחות מזון

 

7.3.5   אימות  תכן ופיתוח

7.8  תכנון אימות

עיקרון מס' 6

7.3.6  תיקוף  תכן ופיתוח

8.2  תיקוף שילובים של אמצעי הבקרה

 

7.3.7  בקרת שינויים בתכן ובפיתוח

5.6.2 תקשורת פנימית

 

 

 

 

7.4   רכש

 

 

7.4.1  תהליך  הרכש

 

 

7.4.2   מידע  רכש

7.3.3   אופייני מוצר

צעד מקדימי 2

7.4.3   אימות מוצר  נרכש

 

 

7.5   ייצור ומתן שירות

 

 

7.5.1  בקרה על ייצור ומתן שירות

7.2       תוכניות הקדם ( PRPs )

 חופף ל-
SSOP+SPS/GMP

 

 

 

 

7.6.1    תוכנית HACCP.

 

7.5.2   תיקוף תהליכי ייצור ומתן שירות

8.2        תיקוף שילובים של אמצעי הבקרה

 

7.5.3   זיהוי ועקיבות

7.9       מערכת עקיבות

 

7.5.4   רכוש הלקוח

 

 

7.5.5   שימור המוצר

7.2       תוכניות הקדם ( PRPs )

 חופף ל-

SSOP+SPS/GMP

7.6      בקרת ציוד ניטור  ומדידה

8.3      בקרת ניטור ומדידה

 

 

 

 

8   מדידה ניתוח ושיפור

8  תיקוף אימות ושיפור מערכת ניהול בטיחות מזון

 

8.1  כללי

8.1  כללי

 

8.2  ניטור ומדידה

8.4  אימות מערכת ניהול בטיחות המזון

 

8.2.1  שביעות רצון לקוח

 

 

8.2.2   מבדק פנימי

8.4.1   מבדק פנימי

 

8.2.3   ניטור תהליכים ומדידתו

7.6.4   שיטה לניטור נקודות בקרה קריטיות

 

 

8.4.2  הערכת תוצאות אימות אינדיבידואליות

 

8.2.4   ניטור מוצר ומדידתו

 

 

8.3     בקרת מוצר לא מתאים

7.6.5  פעולות הננקטות כאשר תוצאות הניטור

           חורגות מגבולות קריטיים.

7.10   בקרת אי תואמות.

עיקרון מס' 5

8.4     ניתוח נתונים

8.2     תיקוף שילובים של אמצעי בקרה

 

 

8.4.3   ניתוח תוצאות פעילויות האימות

 

8.5      שיפור

8.5      שיפור

 

8.5.1  שיפור מתמיד

8.5.1  שיפור מתמיד

 

8.5.2   פעולה מתקנת

7.10.2 פעולה מתקנות

 

8.5.3   פעולה מונעת

5.7   הערכות ותגובות למצבי חירום

 

 

7.2       תוכניות הקדם ( PRPs )

 

 

 

 

טואול הקמת אתרי אינטרנט