reym@017.net.il  |     052-4347551 

שוואה בין התקנים 15 9001:20 לתקן :2018ISO 22000: וה- HACCP

 


נושאים וסעיפים בתקן

 IS0 9001:2015

נושאים וסעיפים

2018:ISO 22000

HACCP

1     תחום התקן

1     חלות

 

1.1  כללי


 

1.2  יישום


 

2     איזכורים נורמטיביים

2     איזכורים נורמטיביים

 

3     מונחים והגדרות

3     מונחים והגדרות

  

4    ההקשר של האירגון

4    ההקשר של האירגון

 

4.1 הבנת האירגון והקשרו

4.1  הבנת האירגון והקשרו

 

4.2   הבנת הצרכים והציפיות של מחזיקי עניין

4.2   הבנת הצרכים והציפיות של מחזיקי עניין

 

 

 


4.3  קביעת חלות מערכת ניהול בטיחות המזון
4.4 מערכת 

4.2.1  קביעת חלות מערכת ניהול בטיחות המזון

5.2       מדיניות
5.2.1    קביעת מדיניות האיכות
5.2.2   
תיקשור ( communicacating) מדיניות בטיחות מזון 

5.2.2    תיקשור ( communicacating) מדיניות בטיחות מזון 

  

5  מנהיגות

5  מנהיגות


5.1     מנהיגות ומחוייבות
5.1   מנהיגות ומחויבות 

 

5.1.1    כללי

5.2       מדיניות

 

5.1.2       התמקדות בלקוח

5.2.1     קביעת  מדיניות בטיחות מזון

 

5.2       מדיניות

5.2.2    תיקשור ( communicacating) מדיניות בטיחות מזון 

 

5.2.1    קביעת מדיניות האיכות

5.3      תפקידים, אחריות סמכות באירגון 

 

5.2.2    תיקשור ( communicacating) מדיניות האיכות 

       

 

5.3       תפקידים אחריות וסמכויות בארגון

 


6  תכנון
6 תכנון


6.1  פעולות המתייחסות לסיכונים והזדמנויות שיפור

6.1 פעולות המתייחסות לסיכונים ולהזדמנויות

 

2 .6 מטרות איכות והתיכנון להשגתן

6.2 מטרות מערכת ניהול בטיחות מזון


6.3  תיכנון שינויים

6.3 תיכנון שינויים

 


 

 

 

 

7 תמיכה

7  תמיכה

 

7.1 משאבים

7.1  משאבים

 

7.1.1   כללי

7.1.1   כללי


7.1.2  אנשים
7.1.2  אנשים

 

7.1.3   תשתיות
7.1.4  סביבה לתפעו תהליכים

7.1.3   תשתית

 

7.1.5  משאבים

7.1.4 סביבת עבודה

 

7.1.6  ידע אירגוני 

7.1.5   אלמנטים במערכת ניהול בטיחות מזון שפותחו במקור חיצוני

 חופף ל-

SSOP+SPS/GMP

 

 

8.2.1  כללי

 

 7.1.6  בקרה על תהליכים מוצרים ושירותים המסופקים ממקורות חיצוניים


7.2 כשירות

7.2 כשירות


7.3 מודעות 
7.3  מודעות


7.4 תקשורת  
7.4   תקשורת  7.4.1  כללי


 

7.4.2 תקשורת חיצונית7.4.3 תקשורת פנימית


7.5 מידע מתועד

7.5   מידע מתועד


7.5.1 כללי

7.5.1 כללי


7.5.2 הכנה ותיעוד 

7.5.2 הכנה ועידכון


7.5.3  בקרת מידע מתועד 

7.5.3  בקרת מידע מתועד


8 תפעול 
8  תפעול


8.1  תכנון בקרה תפעוליים
8.1 תכנון ובקרה תפעוליים


8.2  דרישה לשירותים ולשירותים 
8.2 תוכנית קדם ( PRPs)


8.2.1 תקשורת עם הלקוח 
8.3 מערכת הנעקבות


8.2.2 קביעת הדרישות למוצרים ושירותים 
8.4  הערכות ותגובה למצבי חירום


8.2.3 סקר הדרישות למוצרים ושירוטתים
 8.4.1 טיפול במצבי חירום ובתקריות

 

8.3.4 שינויים בדרישות למוצרים ושירותים
8.5  בקרת גורמי הסיכון


8.3 תכן ופיתוח של מוצרים ושירותים

8.5.1    שלבים מקדימים המאפשרים ניתוח של גורמי סיכון

 

8.3.1כללי 

8.5.2  ניתוח גורמי סיכון


8.3.2 תכנון של תכן ופיתוח 

8.5.3   תיקוף של אנמעכי בקרה ושל שילוב אמצעי בקרה.


8.3.3  תשומות של תכן ופיתוח

8.5.4 תוכנית לבקרת גורמי סיכון ( HACCP/OPRP)


8.3.4  בקרת של  תכן ופיתוח

8.6 עידכון המידע המפרט את תוכניות הקדם ואת התוכנית לבקרת גורמי הסיכון

 

8.3.5  תפוקות של תכן ופיתוח 

8.7 בקרת ניטור ומדידה

 

8.3.6  שינויים בתכן ובפיתוח 


8.8 אימות הנוגע לתוכניות הקדם ולתוכניות לבקרת גורמי הסיכון


8.4  בקרה על תהליכים מוצרים ושירותים המסופקים ממקורות חיצוניים

8.8.1 אימות

 

8.4.1 כללי

8.8.2 ניתוח תוצאות פעילויות האימות

 

8.4.2   סוג הבקרה וןהיקפה 

8.9 בקרת אי ההתאמות

 

8.4.3  מידע לספקים חיצוניים

8.9.1 כללי

 


8.9.2 פעולות תיקון 

 


8.9.3  פעולה מתקנת8.9.4 טיפול במוצרים שהם לא בטוחים לצריכה באופן פוטנציאלי 

 

8.5 ייצור ומתן שירות

 8.9.5 החזרה יזומה ( Withdrawal) קריאה להחזרה יזומה ( Recall)

 

8.5.1  בקרה על ייצור ומתן שירות


 8.5.2  זיהוי ונעקיבות

 

8.5.3 רכוש השייך ללקוחות או לספקים חיצוניים 

 

8.5.4   שימור

 

8.5.5  פעילויות לאחר מסירה

 

8.5.6    בקרת שינויים

 

8.6   שיחרור מוצרים ושירותים


8.7 בקרה על תפוות לא מתאימות

 

 

 

 

8   הערכת ביצועים

8  הערכת ביצועים

 

  9.1 ניטור מדידה ניתוח והערכה

9.1 ניטור מדידה ניתוח והערכה

 

9.1.1 כללי

 

8.1.2 ניתוח והערכה

9.1.2 ניתוח והערכה

 

8.2.3   מבדק פנימי

9.2 מבדק פנימי

 

9.3 סקר הנהלה 

9.3  סקר הנהלה

 

9.3.1   כללי

9.3.1 כללי

 

9.3.2     תפוקות סקר ההנהלה

9.3.2  תשומות הסקר


9.3.3   תשומות סקר ההנהלה

9.3.3  תפוקות הסקר

 

 10 שיפור

10 שיפור

 

10.1     כללי

10.1 אי התאמה ופעולה מתקנת

 

10.2  אי התאמה ופעולה מתקנת

10.2 שיפור מתמיד

 

10.3  שיפור מתמיד

10.3 עידכון מערכת ניהול בטיחות מזון

 

 

 

 

 


טואול - בניית אתרים