reym@017.net.il  |     052-4347551 

                     

תקן ISO/TS 22002-1:2009   

תקן המהווה הרחבה פרטנית ומעמיקה של סעיף 7.2.3  בתקן ISO 22000:2005

4

מבנה פריסה ומיקום

4.1 דרישות כלליות

4.2 סביבה

4.3 מיקום

5

פריסה של מבנה ומרחבי עבודה

5.1 דרישות כלליות

5.2 פריסה פנימית של המבנה ותנועת חומרים

5.3 מבנה פנימי

5.4 מיקום ציוד

5.5 מתקני מעבדה

5.6 שטחים זמניים ומכונות ממכר

5.7 אחסון

6

אספקת אויר גז מים ואנרגיה

6.1 דרישות כלליות

6.2 אספקת מים

6.3 כימיקליים בבוילר

6.4 איכות אויר ומערכות אוורור

6.5 אויר דחוס וגזים אחרים

6.6 תאורה

7

פינוי אשפה

7.1 דרישות כלליות

7.2 מכלים

7.3 הוראות להפרדה אחסון וסילוק

7.4 מערכת ניקוז ( שפכים )

8

ציוד אחזקה וניקיון

8.1 דרישות כלליות

8.2 תכנון והיגיינה

8.3 מגע בן מוצרים למשטחים

8.4 ציוד המשמש לבקרת טמפ' וניטור

8.5 ניקיון המפעל

8.6 אחזקה מונעת ואחזקת שבר

9

ניהול רכש

9.1 דרישות כלליות

9.2 בחירה וניהול ספקים

9.3 בחינות קבלה

10

אמצעים למניעה זיהומים מוצלבים

10.1 דרישות כלליות

10.2 זיהום צולב מיקרוביאלי

10.3 ניהול אלרגנים

10.4 זיהום פיזיקלי

11

ניקיון וסניטציה

11.1 דרישות כלליות

11.2 חומרי ניקוי וחיטוי וציוד נדרש

11.3 הוראות ניקיון וחיטוי

11.4 CIP

11.5 ניטור אפקטיבי של ניקיון וחיטוי

12

בקרת מזיקים

12.1 דרישות כלליות

12.2 תוכנית למניעת מזיקים

12.3 מניעת גישה

12.4 מניעת התרבות

12.5 זיהוי וניטור

12.6 הדברה

13

היגיינה  אישית

13.1 דרישות כלליות

13.2 מתקני היגיינה

13.3 חדרי אוכל עובדים

13.4 בגדי עבודה ואמצעי מיגון

13.5 בדיקות רפואיות

13.6 מחלות ופציעות

13.7 ניקיון אישי

13.8 התנהגות אישית

14

עיבוד חוזר

14.1 דרישות כלליות

14.2 אחסון זיהוי ועקיבות

14.3  שימוש במוצרים שעברו עיבוד מחדש

15

Recall

15.1 דרישות כלליות

15.2 דרישות למוצר החוזר

16

דרישות איחסון ושינוע

16.1 דרישות כלליות

16.2 דרישות אחסון

16.3 אמצעי שינוע והובלה

17

מידע על המוצר / מידע לצרכן

מידע לצרכן בתווית או אמצעים נוספים כגון אתר אינטרנט לרבות מידע על שמירה שימוש ואזהרות ללקוח

18

הגנת המזון

18.1  דרישות כלליות

18.2  כניסות מבוקרות


מושגים חשובים מערכת בטיחות מזוןHACCP 

ניטור

PRP

ISO/TS 22002-1:2009

SPS

SSOP

SOP

HACCP

אימות

תיקוף

פעולה מתקנת

תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזור

 

 

H.A.C.C.P

Hazard Analysis and Critical Control Point

 

S.O.P

Sanitation Opereting Precedures

 

S.S.O.P

Sanitation Standard Operation Procedures

 

S.P.S

 Sanitation Performance Standards


תוכנית קדם  ( Prerequisite programme) ( PRP)

תנאים ופעילויות בסיסיים הנדרשים לשמירה על סביבה היגיינית לאורך שרשרת המזון

המתאימה לייצור טיפול ואספקה של מוצרים סופיים בטיחותיים ומזון בטיחותי לצריכת

 בני האדם.

תוכנית קדם תפעולית (  Operational Prerequisite programme) ( OPRP)

תוכנית קדם (PRP) המזוהה על ניתוח גורמי סיכון כחיונית לבקרה על הסבירות לכניסת גורמי סיכון לבטיחות מזון אל המוצרים, או/וגם לזיהום או לשגשוג של גורמי סיכון לבטיחות מזון במוצרים או בסביבת העיבוד.

ניטור ( monitoring) ( תקן ISO 22000  סעיף 3.12)

ביצוע רצף מתוכנן של תצפיות או מדידות כדי להעריך אם אמצעי בקרה פועלים כמתוכנן.

 

אימות( Verification)  ( תקן  ISO  22000 סעיף 3.16 )

אישור באמצעות ראיה אוביקטיבית שדרישות מוגדרות אכן מולאו.

 

תיקוף ( Validation)  ( תקן  ISO  22000 סעיף 3.15 )

השגת ראיה שאמצעי הבקרה המנוהלים ע"י תוכנית ה- HACCP ועל ידי תוכניות קדם

תפעוליות מסוגלים להיות אפקטיביים.

 

אלמנטים שונים של  SPS שנועדו להבטיח סביבת עבודה נקייה במטרה למנוע זיהום שמקורו בציוד ובתשתיות  ולהבטיח מוצר נקי

416.2

הריצפה והמתקנים-

ריצפה והדברת מזיקים

מבנה

הקירות התקרה והרצפה

החדרים ואזורי אחסון ( תאים)

תאורה

איוורור

מע' אינסטלציה של מים ביוב ועוד..

חדרי הלבשה ושירות

  TITLE 9--ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE, DEPARTMENT OF AGRICULTURE 9 CFR 416 

 

614.3

ציוד ומתקנים

614.4

תפעול סניטרי

614.5

היגיינת עובדים

 

                                              

פעולה מתקנת  המתייחסת למערכת  ה- SSOP מתוך:

 

TITLE 9--ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS

 

416.15  Corrective Actions

 

פעולה מתקנת תינקט כאשר מתגלה כשל ביישום או בתחזוקה של מערכת ה- SSOP או בנהליה ( ע"י מערכת הבקרה החיצונית) , הכשל עלול לגרום לזיהום המוצר.

הפעולה המתקנת תכלול טיפול בגורמי הכשל להחזרת המצ"ב הסניטרי לתקין,טיפול במוצר החריג, פעילות

למניעת זיהום עתידי במוצר, והערכה מחודשת של מערכת  ה- SSOP עקב השינויים שהתחוללו בעקבות הכשל.

(הבקרה החיצונית הכוונה ל- FSIS)

 

   

 

                                                 
טואול - בניית אתרים