reym@017.net.il  |     052-4347551 

 
 
  תקן ישראלי ת"י   ISO 22716:2012 ורישיון יצרן לתכשירים קוסמטיים
 
ISO 22716:2007  (E)  
 
תמרוקים- תנאי ייצור נאותים (GMP) : קווים מנחים בנוגע לתנאי ייצור נאותים
( מתוך המבוא  ותחום התקן ) 
תנאי ייצור נאותים מהווים את פיתוח המעשי של תפיסת הבטחת איכות באמצעות תיאור הפעילויות של מפעל
הייצור המבוצעות על יסוד שיקולים מדעיים מבוססים ועל הערכת סיכונים.
 
מטרת הקווים המנחים לתנאי ייצור נאותים היא להגדיר את הפעילויות המאפשרות לכם ( היצרנים ) לייצר מוצר העונה על האופיינים שהוגדרו.
 
תיעוד הוא חלק בלתי נפרד מתנאי ייצור.
 
התקן כולל קווים מנחים לייצור בקרה החסנה ומשלוח של תמרוקים.
 
קווים מנחים אלה נוגעים בהיבט האיכות של המוצר ואינם כוללים התייחסות להיבט הבטיחות של עובדי המפעל או לאיכות הסביבה של המפעל, אלה יפוקחו באמצעות חוקים ותקנות מקומיות. 

                                                       אנו מציעים שירותי ייעוץ לקבלת רישיון לייצור תמרוקים ( מח' הרוקחות משרד הבריאות ) כחלק מתהליך ההסמכה לתקן ISO 22716 
                
 
 
ראשי פרקים לתקן ת"י  IS0 22716:2007

 

GMP תמרוקים

 

מס' סעיף

הנושא

 

הקדמה

1

הסקופ

2

מונחים והגדרות

 

 

3

עובדים

4

חצרים ( כולל איחסון, ייצור, בקרת איכות, שינוע, שטיפה ושירות)

5

ציוד

6

חומרי גלם וחומרי אריזה

7

ייצור

8

מוצר מוגמר

9

בקרת איכות במעבדה

10

טיפול במוצרים חריגים

11

פסולת

12

קבלני משנה

13

סטייה

14

תלונות והחזרה יזומה

15

בקרת שינויים ( על המוצר)

16

מבדק פנימי

17

תיעוד ובקרת מסמכים

 אנו מציעים :שירות איכותי ויעיל לקבלת ההסמכה לתקן תוך כדי עמידה בדרישות הרישוי

הערה: כתנאי מקדים לקבלת ההסמכה לתקן ISO 22716 נדרשת עמידה בדרישות הרישוי של התמרוקים (מחלקת הרוקחות) משרד הבריאות.
 (קווים מנחים לנהלי ייצור תמרוקים למוצרים קוסמטיים  CGMP )

 
 
טואול - בניית אתרים